دفاع از حقوق زنان توسط چه كسانی؟

در خبرها آورده اند که دوبانوی پاکدامن البته (مدیونید که فکر کنید این دوبانواهل فرقه وخلاف وکاربدی هستند)

دستگیر شدند......

بله داشتم می گفتم و اعلام شده است که این دوبانو ازفعالان و مدافعان حقوق زنان هستند که هم اکنون هم مسلکانشان بدجوری نگران حال واوضاع این دونفرهستند.

خوب شما که این همه ادعادارید چرا فعالانتون رو ازبین خلافکارها انتخاب می کنید ؟چرا چندتا آدم که سرشون به تنشون بیارزه رو معرفی نمی کنید؟

تازه شدید مثل هم مسلکان اروپاییتون که یک خانم بدکاره وبی سواد به اسم المپ دوگوژ رو تئوریسین خودشون معرفی می کنند .

آخه این چه کاری یه کم فکرکنید ببینید خودتون با دستهای خودتون آبروی خودتون رو می برید اون وقت می گید چرا این همه پشت سرما حرف می زنن چرا مارو جدی نمی گیرن؟

از ما گفتن .......