-کسی که شادوخندان است    همیشه چیزی برای شادمانی پیدامی کند."شوپنهاور"

-یاچنان باش که هستی        یاچنان باش که می نمایی."بایزیدبسطامی"

-موسیقی صدای خداست. "ابوعلی سینا"

-انسان زاییده شرایط نیست         خالق آنهاست. "آنتونی رابینز"

-هرچه کمترآرزوداشته باشید        محرومیت های شما کمتراست. "پلوتاری"