هشدار!
کارگران عزیز و زحمت کش بیدار باشیدو هوشیار
ونگذارید که از شما قشر زحمت کش در راستای خواسته واهداف پلید خودشون سو استفاده کنند

به مناسبت روز کارگر و آتشی که گروه فتنه تدارک دیده است