تبلیغات میلیاردی جنبش سبز برای تجمع در روز عاشورا بی نتیجه ماند.

از مجموعه مسیرهای اعلام شده برای تجمع غیر قانونی در روز عاشورا در هیچ یك از موارد این گروهك هنجار ستیز موفقیتی را برای بسیج و قدرت نمایی خیابانی مردم بدست نیاورده است.

گزارش های رسیده از سراسر كشور نشان میدهد كه مردم به هیچ عنوان با این حركت ها همراهی نكرده و در هیئات مذهبی به برنامه عزاداری برای سید الشهدا مشغول هستند.

هیچ چیز نمیتواند ذهن مردم را از عاشورای حسینی منحرف سازد و كسانیكه با اعمال و رفتارشان رسما به مسیر سرخ امام حسین خیانت كردند امروز برای بار دیگر سرشكسته و زبون به خانه هایشان بازخواهند گشت.

در تهران هم كاملا وضع عادی است و از تجمع سبزها خبری نیست ، شاید به این دلیل كه اینقدر اشتباه كرده اند كه كسی دیگر علاقه ندارد فدای سو استفاده سه چهار شكست خورده سیاسی شود.