در روز 22خرداد

                  چه خواهد شد

این را من وتو انخاب می كنیم

پس دریغ نكن حضورت را

برای انتخاب فرد لایق ایران عزیز